فیزیوتراپی

کلینیک پیشگیری و سلامت افق امکان رسیدن به این اهداف را با مجموعه ای از فعالیتهای زیرامکان پذیر می سازد:

تعیین نیازهای سلامت مراجعین بر اساس استانداردهای بین المللی

بیماریابی و غربالگری بیماریهادرافراد مراجعه کننده

 ارائه خدمات درمان سرپایی متنوع از تخصصهای گوناگون به مراجعین

ارائه مراقبتهای مداوم و مستمربا پیگیری بیماران

شناسائی عوامل خطر ایجاد بیماریها ی مزمن وخطرناکی همانند بیماری قلبی, سکته های مغزی وسرطانهاتا حدود زیادی باعث جلوگیری از بروز آنها می گردد. از طرفی بیماریهای شایعی همانند دیابت, فشارخون یا سرطان علائم خودرا بسیار دیر ودر مراحل انتهائی بیماری ظاهر می کنند که دراین حالت فردبیمارفرصت زیادی را ازدست داده ودرمان بیماری با مشکل مواجه می شود.این در حالی است که تشخیص زودرس بیماری کلید موفقیت بوده امکان درمان به موقع یا جلوگیری از پیشرفت بیماری وعوارض آنرا را امکان پذیر می سازد.

همچنین ماهیت این بیماریها ایجاب می کند که توسط رشته های مختلف تخصصی پزشکی ویزیت شوند.