سرطان

بسياري از سرطانها قابل پيشگيري اند. تعدادي از اين بيماري ها نيز اگر به موقع تشخيص داده شوند كاملا قابل درمان خواهند بود. نيمي از افرادي كه به سرطان مبتلا مي شوند فرصت خوبي براي زنده ماندن دارند.

هدف از برپائي اين كلينيك معاينه به موقع افراد و بيماريابي مسائل و بيماريهاي شايع در جامعه ايران و درمان به موقع اين بيماريها قبل از رسيدن به مرحله غير قابل درمان است و با توجه به بيشترين علت مرگ در اثر سرطان در گروه  زنان  در ايران را سرطان پستان، رحم و تخمدان و گوارش و در آقایان پروستات, دستگاه گوارش وریه تشكيل  مي دهند بديهي است بررسي به موقع بيماريهاي زمينه اي و همچنين كشف سرطان در  مراحل اوليه و درمان مناسب به بيمار عمري طبيعي برابر با ديگر افراد سالم جامعه خواهد بخشيد.

“گروه هدف در اين كلينيك خانم ها واقایان بوده و محدوديتي از نظر سني و يا تاهل و تجرد ندارد.

نيروی انسانی مورد نياز

متخصص داخلی و جراحی عمومی

متخصص اورولوژی

فوق تخصص گوارش

متخصص زنان وزایمان

روانشناس و متخصص تغذیه

پزشک عمومی

متخصص طب پيشگيري

فوق تخصص خون وانکولوژی